COVID- 19

Vlerësimi i nevojave të ndërmarrjeve si pasojë e COVID-19