COVID- 19

Plani me 6 hapa për vazhdimësinë e biznesit gjatë COVID-19 për NVM-të