COVID- 19

Plan za održanje kontinuiteta poslovanja u uslovima COVID-19 za MSP