COVID- 19

Sáu bước xây dựng Kế hoạch duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời kỳ Covid-19 dành cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa