The ILO MNE Declaration: What’s in it for Workers? (Burmese language version)

အိုင်အယ်လ်အို MNE ကြေညာစာတမ်း: လုပ်သားများအတွက်အထဲတွင်ဘာလဲ?