ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္က႑အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေစာပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ စီးပြားေရးရပ္ဆိုင္းမွဳ ၿပီးဆံုးကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာပိတ္ဆို ့အေရးယူမွဳမ်ားစတင္ ဖယ္႐ွားလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ က႑က ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အလုပ္သမားေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀၀ ခန္ ့အထိ အလုပ္ခန္ ့ထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းခန္ ့မွန္းရၿပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္၏။ MGMA မွ ေနာက္ဆံုးစာရင္းဇယားအရ ႏိုင္ငံတြင္း၌ အလုပ္႐ံုေပါင္း ၅၁၈ ခု လက္႐ွိလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေတြ ့ျမင္ရသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သံုးရပ္႐ွိသည္။ ပထမတစ္ရပ္မွာ သံုးသပ္ေလ့လာမွဳျပဳခဲ့ေသာ က႑မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္အားမ်ား (OSH dynamics) ႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ၾကား ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပေရးျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ရပ္မွာ အလုပ္႐ံုမ်ားအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ ့ေနရသည့္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (OSH) ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္သိျမင္ေစေရး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိကုန္ထုတ္ လုပ္သူမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေသာ OSH စီမံခန္ ့ခြဲမွဳႏွင္ ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ပိုမို႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းသိျမင္နားလည္ေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို ့မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႐ွဳေထာင့္တစ္ရပ္မွ ရ႐ွိႏိုင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (OSH) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကိုးခုအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။