က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး

က်ား၊ မ မေရြးဟန္ခ်က္ညီပါ၀င္မႈ - ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၁၆ရုံ ၏ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမွဳ ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားမွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းစက္ရုံ ၁၆ရုံ သည္ ႏိုင္ငံတကာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားမွစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စက္ရုံမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ တြင္ အကဲျဖတ္မႈနည္းစနစ္မ်ား နွင့္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္ေမးခြန္းစာေစာင္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔အစည္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းနွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း စီမံကိန္း (ILO-GIP) ၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစမည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။