ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေၾကညာစာတမ္း ပါ စည္မ်ဥ္းမ်ား” (အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္)