ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မူရင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမွဳ ယႏ ၱရားမ်ား။

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ အိုင္အယ္လ္အို ရန္ကုန္႐ံုးမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) ၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမွဳျဖင့္ အတြဲလိုက္ေရးသားထုတ္ေဝသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားအနက္ ပထမဆံုးျဖစ္သည္ ။ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာတမ္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမွဳ သို႕မဟုတ္ နစ္နာမွဳဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားအား ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ ။ အစိုးရတိုင္ၾကားမွဳယႏ ၱရား ၊ သံ႐ံုးမ်ား ၊ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF)၊ လူကုန္ ကူးမွဳတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ အဓမၼေစခိုင္းမွဳႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အိုင္အယ္လ္အို၏ တိုင္ၾကားမွဳ ယႏၱရားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ မတူညီေသာ ယႏၱရားမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာထားသည္ ။ အျခားမူရင္းႏိုင္ငံမ်ားမွေလ့လာထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဥပမာထား၍ ေရးသားျပဳစုထားသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမွဳ ယႏၱရားမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒဆိုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပေရးသားထားသည္ ။ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားဖြဲ႕စည္းပံု နမူနာမ်ား ၊ ေလ့လာထားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအားဇယားျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားျခင္း ႏွင့္ တိုင္ၾကားမွဳကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ပံုစံ နမူနာမ်ားပါဝင္သည္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမွဳ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္အတြက္ ဆက္လက္ေရးသားထုတ္ေဝမည့္ အျခားအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွာ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္း ၊ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳႏွင့္ မူဝါဒကိုက္ညီမွဳတို႕ျဖစ္သည္။