ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစျခင္းအား အတူတကြ တိုက္ဖ်က္ႀကပါစို.။

ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားဟူသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးဘ၀၊ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ပိတ္ပင္သည့္ အလုပ္ကို ရည္ညႊန္းျပီး ၄င္းတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတတ္မႈတို႔ကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ ယင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ (သို႔) ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျပီး ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အလုပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။

ေဖာ္ျပပါ အေႀကာင္းအရာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေက်ာင္းပညာေရးကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။
(၁) ေက်ာင္းတတ္ရန္ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္း၊
(၂) အခ်ိန္မတိုင္မီ ေက်ာင္းထြက္ရျခင္း၊
(၃) ေက်ာင္းတတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပင္းထန္ေသာအလုပ္ကို အခ်ိန္ႀကာျမင့္စြာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရျခင္း။