ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျမွင့္တင္ေရး ပဏာမေျခလွမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျမွင့္တင္ေရး ပူးတြဲပဏာမ ေျခလွမ္းအရ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား ဖိုရမ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျမွင့္တင္ေရး ပဏာမေျခလွမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာမႈ တိုးတတ္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအႀကား ခိုင္မာေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈတစ္ရပ္ကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။