-

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳသည့္ လူအမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းဆီသို႔

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ၿဖစ္လာၿပီး၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ အေၿခခံမူေဘာင္ တြင္ပါ၀င္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေ၀း” တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆုိၿပဳ ခဲ့ပါသည္။