အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ (၁၄၄)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ (၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အာဏာသက္ေရာက္သည္။)