မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ILO အကြား နောက်ဆက်တွဲ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (၂၀၀၇)