ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ILO အႀကား ေနာက္ဆက္တြဲ နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ (၂၀၀၇)။