Hội thảo Tập huấn: Lồng ghép các mục tiêu chiến lược và chỉ số thực hiện về Phát triển Kỹ năng nghề vào khuyến nghị chính sách quốc tế về Phát triển Nguồn nhân lực và kinh nghiệm các nước G20

Photos: Direct link to the event's album in Flickr


Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án 'Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Cộng hòa Liên bang Nga', Mục tiêu Trực tiếp 1: Xây dựng năng lực cho các cơ quan nhà nước và đối tác liên quan trong lĩnh vự phân tích, cải cách và thực hiện các chính sách, hệ thống và chiến lược quốc gia về Phát triển Kỹ năng nghề phù hợp với các ưu tiên đề ra.

Mục đích của hội thảo nhằm giúp các đại biểu làm quen với các công cụ chính sách quốc tế về Phát triển nguồn Nhân lực và kinh nghiệm của các nước G20, xây dựng năng lực cho các đại biểu trong việc phân tích các mục tiêu chiến lược quốc gia và các chỉ số về Phát triển Kỹ năng nghề, cũng như tính phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về Phát triển nguồn nhân lực từ ILO và các tổ chức UN khác.

Nội dung


Báo cáo rà soát của dự án về các chủ đề tập trung sẽ được đưa ra phân tích giới thiệu trong hội thảo, bao gồm các phạm vi chủ đề sau:
  • Khuyến nghị và yêu cầu của ILO và UNESCO về Phát triển nguồn nhân lực, các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, và Chiến lược Đào tạo G20 về các chính sách và mục tiêu Phát triển Kỹ năng nghề
  • Giới thiệu các Mục tiêu và chỉ số về Phát triển Kỹ năng nghề của ILO, OECD, European Training Foundation, UNESCO, World Bank và European Union; các phân tích nhằm áp dụng các chỉ số đề xuất cho việc lập kế hoạch chiến lược và giám sát cho Phát triển Kỹ năng nghề
  • Các mục tiêu, chỉ số và chiến lược Phát triển Kỹ năng nghề được áp dụng tại một số các quốc gia G20

Thành phần tham dự

Các đại biểu tham gia dự kiến đến từ các các đơn vị cấp Trung ương chịu trách nhiệm về lao động và đào tạo, các đối tác xã hội, và chuyên gia từ các nước thụ hưởng: Armenia , Kyrgyzstan , Tajikistan và Liên Bang Nga.