Социалният диалог в процеса на преструктуриране на пристанищата и при участие на частния сектор: Наръчник за практическо ръко- водство