Bộ quy tắc ứng xử của ILO

An toàn và sức khỏe trong ngành dệt may và da giày

Vietnamese version

Guidelines | 26 April 2022
Ngành dệt may và da giày có tầm quan trọng chiến lược đối với nhiều Quốc gia thành viên của ILO.

Tháng 10 năm 2021, một cuộc họp chuyên gia đã thông qua Bộ quy tắc ứng xử đầu tiên của ILO về an toàn và sức khỏe trong ngành dệt may và da giày. Dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các hướng dẫn và công cụ khác của ngành, Bộ quy tắc cung cấp lời khuyên toàn diện và thiết thực về cách mà chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và đại diện của họ nên làm việc cùng nhau để loại bỏ, giảm thiểu và kiểm soát tất cả các mối nguy và rủi ro lớn. Chúng bao gồm - nhưng không giới hạn ở - các mối nguy sinh học, các chất độc hại, các mối nguy về công thái học và vật lý, các công cụ, máy móc và thiết bị, cũng như an toàn tòa nhà và an toàn cháy nổ.

Bộ quy tắc thúc đẩy văn hóa ATSKNN phòng ngừa, trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh được tôn trọng ở tất cả các cấp; nơi chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tham gia tích cực vào cải thiện ATSKNN thông qua một hệ thống các quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ được xác định, và trong đó nguyên tắc phòng ngừa được ưu tiên cao nhất. Bộ quy tắc thúc đẩy hơn nữa hệ thống quản lý ATSKNN cũng như sự hợp tác giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện của họ.