Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Het Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk werd door België uitgewerkt volgens de aanbevelingen van de IAO, inzonderheid volgens de Aanbeveling nr. 197 betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Policy | 01 March 2015
Volgens het IAB heeft het nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) als doel informatie en gegevens te bezorgen voor een exhaustieve inventaris van de situatie betreffende VGW in een land. Het profiel is bestemd om als referentiedocument te dienen voor de uitwerking van toekomstige actieplannen van de publieke overheden, van werkgevers- en werknemersorganisaties betreffende VGW in het land. De uitwerking van het beleid betreffende welzijn op het werk en van preventieprogramma’s van beroepsrisico’s maakt het noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van het bestaande systeem en van de behoeften op nationaal vlak en op het vlak van de onderneming.

Het profiel heeft als doel informatie te verschaffen over veiligheid en gezondheid op het werk, zowel met betrekking tot de wetgeving, het herzien van het beleid betreffende VGW, de infrastructuur, de samenwerkingsstructuren, de activiteiten van de verschillende betrokken partners, de menselijke hulpbronnen, de belanghebbenden, de statistieken en indicatoren, de demografie, de problemen en uitdagingen betreffende de behoeften voor de toekomstige ontwikkeling van de Belgische VGW.

Deze informatie zal ook dienen als basis voor de actualisatie en de verdere ontwikkeling van het nationale beleid en de programma’s over veiligheid en gezondheid op het werk.

De structuur van het rapport volgt de richtlijnen van het Internationaal Arbeidsbureau zoveel als mogelijk. Soms werd bijkomende informatie toegevoegd.

Het tripartiete overleg wordt gerespecteerd, het basisdocument werd gereviseerd na overleg met de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.917 van de zitting van 25 november 2014.

Het document is beschikbaar op de website: www.beswic.be.