Ano ang ILO MNE Declaration?

What is the ILO MNE Declaration? (In Filipino)

Ang Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) ay instrumento ng ILO na nagbibigay ng direktang paggabay sa mga negosyo kaugnay ng polisiyang panlipunan at ng inklusibo, may responsibilidad, at napagpapatuloy na kaugalian sa lugar ng pinatatrabahuhan. Layon ng deklarasyong ito na makahikayat ng positibong kontribusyon kung saan ang mga multinational na negosyo ay makakagawa ng ekonomiko at panlipunang pag-unlad at ang pagsasakatuparan ng desenteng trabaho para sa lahat; at upang bawasan at magkaroon ng kalutasan sa mga kahirapan o problem na maaaring mangyari sa iba’t iba nilang operasyon. Hindi nilalayon ng mga alituntunin ng MNE Declaration na magpakilala o panatilihin ang hindi pantay na pagtrato sa pagitan ng multinational at national na mga negosyo. Sumasalamin ito ng mahuhusay na pagsasagawa para sa lahat.

Ipinagdidiinan ng MNE Declaration ang kahalagahan ng alituntuin ng batas, pagpapatupad ng batas, at ugnayang panlipunan at alalahanin na lahat ng kasangkot ay dapat na respetuhin ang karapatan ng manggagawa at tumulong na maisakatuparan ang mahahalagang alituntunin at karapatan sa trabaho. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng dayalogo o paguusap at konsultasyon sa iba’t ibang kasangkot upang matiyak ang pagiging inklusibo, napapanatili, responsableng pag-uugali sa negosyo ng mga MNEs sa mga bansang pinagmulan na tumutugma sa mga pambansang layunin at polisiya sa pag-unlad. Hinihikayat ang mga gobyerno ng mga bansang pinagmulan at tinitirhan ng mga MNEs na mag-ugnayan sa pamamagitan ng mga konsultasyon sa isai isa at pati na rin sa mga ibang negosyo kaugnay ng polisiyang panlipunan at paggawa.