ILO Convention No. 169

ILO Convention No. 169 (In Ilocano): Brochure

Ti Kadagupan nga Taripnong ti Sangalubungan nga Timpuyog iti Panagtrabaho.

Naangay sadiay Geneva iti babaen ti Mangimatmaton nga Bagi ti Sangalubongan nga Opisina iti Panagtrabaho, sapay ket ta napagtutungtunganda iti maika 76 nga sesionna idi Hulyo 7, 1989, ket

Nailatak dagiti Sangalubongan nga Pagwadan nga tinaon dagiti Katulagan ken Singaasing para kadidigi Katutubo ken Tribu, 1957, ket,

Naipalagip dagiti intuding ti Sangalubungan nga Deklarasion dagiti Karbengan ti Tao, ti Sangalubongan nga Tulag maipapan iti Karbengan iti Panagbaiag, Kagimogan ken Kultura, ti Sangalubungan nga Tulag maipapan dagiti Karbengan iti Gimong ken Pulitika, ken adu pay nga kasuratan tapnon matiped ti panangidumduma.