ILO Convention No. 169

ILO Convention No. 169 (In Filipino)

Kombensiyon na Nauukol sa mga Katutubo at Taong Tribu sa mga Malalayang Bansa. Ang Pangkalahatang Pagpupulong ng International Labour Organization.

Sa pagtitipon sa Geneva ng Lupon ng Namamahala ng Internasyonal Labour Office, at sa kanilang pagpupulong sa ika-76 na Sesyon noong Hunyo 7, 1989, at

Sa pagkakatala ng pandaigdig na pamantayang nakapaloob sa Rekomendasyon sa Kombensiyon na nauukiol sa Katutubo at Tribong Populasyon noon 1957, at

Sa pagsasagunita ng mga itinadhana ng Pangdaigdig ng Deklarasyon ng Karapatang Pantao, ng Pandaigdig na Karapatan, ng Pandaigdig na Kasunduan sa Sibil at Pampulitikang Karapatan at ng maraming Pandaigdig na Instrumentong sumasansala ng pagtatangi-tangi.