စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ခြဲတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာကေလးအလုပ္သမား စစ္တမ္း - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းငါးေမြးျမဴေရး၊ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးအမ်ိဳး