ပညာေရး၊ အႏုပညာႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကေလးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း (SCREAM)