Ấn phẩm

2019

 1. Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Đây là những điểm nổi bật về những thay đổi trong Bộ Luật Lao động sửa đổi thông qua vào ngày 20/11/2019.

 2. An sinh xã hội trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Những tác động đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giai đoạn 2012–16

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo hướng đến việc quan sát mối liên hệ giữa việc cung cấp an sinh xã hội và các hoạt động ở cấp doanh nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

 3. Báo cáo tóm lược các phương án xây dựng hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo này tập trung tóm lược những tiền đề dẫn tới cải cách hệ thống hưu trí tại Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị về thiết kế hệ thống hưu trí đa tầng tại Việt Nam phù hợp với mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 28.

 4. Giới thiệu Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp tại Hải Phòng

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

 5. Giới thiệu Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp tại Bình Dương

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

 6. Thành lập công đoàn ghép trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt những đối tượng được hưởng an sinh xã hội tại Việt Nam.

 7. An sinh xã hội toàn dân nhằm phát triển bền vững

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt những đối tượng được hưởng an sinh xã hội tại Việt Nam.

 8. Xây dựng hệ thống hưu trí toàn diện cho Việt Nam: Triển khai Nghị quyết 28/NQ-TW

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo tóm tắt này nhằm mục đích cho thấy mục tiêu bao phủ toàn dân đối với hệ thống hưu trí tại Việt Nam là khả khi, và nếu thực hiện thành công sẽ làm thay đổi cuộc sống của mọi công dân khi bước vào giai đoạn tuổi già, cũng như đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước.

 9. Tác động tiềm năng của hưu trí xã hội ở Việt Nam

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo này là một phần của nghiên cứu tổng quát của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ở Việt Nam, nhằm đưa ra các lựa chọn cho mở rộng hưu trí xã hội là một phần của hệ thống hưu trí đa tầng. Báo cáo này được xây dựng với sự hướng dẫn của bà Betina Ramirez Lopez và ông Nuno Cunha thuộc tổ chức ILO, với phần phân tích chi phí do bà Doan-Trang Phan thực hiện.

 10. Chính sách đánh giá tiềm năng chế độ trợ cấp trẻ em đa tầng tại Việt Nam

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo xem xét và tóm tắt tiềm năng xây dựng một hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng để giúp Chính phủ đạt được cùng lúc các mục tiêu nêu trên.

 11. Đánh giá tiềm năng hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng tại Việt Nam

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam nhằm mục đích xác lập căn cứ cho việc mở rộng các chế độ an sinh xã hội trong hệ thống an sinh xã hội đa tầng. Báo cáo được xây dựng với sự hướng dẫn của các chuyên gia ILO là bà Betina Ramírez López và ông Nuno Meiro Simoes Cunha.

 12. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động, số Quý 3/2019

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động số này sẽ giới thiệu một số nội dung cân nhắc sửa đổi Luật Công đoàn, cũng như phân tích về các hiện tượng xấu như tín dụng đen và tác động của tín dụng đen tới đời sống của NLĐ. Đặc biệt, chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi sẽ giới thiệu một số chỉ số thống kê về thương lượng tập thể.

 13. Đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia – Tài liệu hướng dẫn của ILO nhằm cải thiện quản trị

  Ngày 07 tháng 11 năm 2019

  Trong những năm qua, căn cứ vào nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức đối với hỗ trợ kỹ thuật của ILO trong hoạt động thiết lập hoặc tăng cường cơ chế đối thoại xã hội ba bên (ĐTXHBB) ở cấp chính sách, trong khuôn khổ Chương trình và Ngân sách của ILO cho giai đoạn 2012-13, nhiều quốc gia đã coi “tăng cường hợp tác ba bên và đối thoại xã hội” là một ưu tiên và yêu cầu ILO hướng dẫn và hỗ trợ. Cuốn đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia này đã được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này.

 14. Dự án ENHANCE, Bản tin số 5, tháng 10/2019

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

 15. Công ước 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể

  Ngày 29 tháng 9 năm 2019

 16. Tờ rơi nâng cao nhận thức cho Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp về lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 17. Quy tắc ứng xử của Người lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 18. Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

  Ngày 27 tháng 9 năm 2019

 19. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc

  Ngày 13 tháng 9 năm 2019

  Câu chuyện bằng tranh này cho thấy nhiều người lao động vẫn đang bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Phòng chống phân biệt đối xử là một phần quan trọng để đem việc làm thỏa đáng đến với tất cả mọi người.

 20. Công ước số 190 của ILO năm 2019 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc.

  Ngày 26 tháng 8 năm 2019

  Công ước số 190 của ILO về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc được thông qua tại: Geneva, Phiên họp thứ 108 của Hội nghị Lao động Quốc tế (ngày 21 tháng 6 năm 2019)