Bảo hiểm xã hội

Hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam: Đặc điểm và các phương án thiết kế

Báo cáo đưa ra các phương án lựa chọn và cân nhắc quan trọng cho việc kết hợp lương hưu có đóng góp và không đóng góp vào một hệ thống đa tầng nhất quán ở Việt Nam.