Lao động trẻ em

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã - Quyển 1

Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

Mục đích của bộ tài liệu này nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về lao động trẻ em cho các hợp tác xã và hỗ trợ, hướng dẫn giảng viên thực hiện các khóa đào tạo cho các hợp tác xã và khu vực kinh tế tập thể về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Bộ tài liệu bao gồm 2 cuốn sách:
- Quyển 1 cung cấp những kiến thức cần thiết về các vấn đề lao động trẻ em trong khu vực tập thể, cách xác định các trường hợp lao động trẻ em và hành động của hợp tác xã để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.
- Quyển 2 hướng dẫn cho các giảng viên về cách lập kế hoạch bài giảng cho từng module trong Quyển 1, phương pháp đào tạo cũng như các bài tập khởi động giúp tạo không khí vui vẻ và cởi mở để tạo động lực cho người tham gia.