Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn - Quyển 1

Bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam (ENHANCE)” do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

Bộ “Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” tài liệu gồm hai quyển. Quyển số 1: “Tài liệu cung cấp kiến thức” được biên soạn với mục đích cung cấp kiến thức và những hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE cho đội ngũ cán bộ Công đoàn ở cấp cơ sở. Quyển số 2: “Tài liệu hướng dẫn giảng dạy dành cho giảng viên” được xây dựng nhằm cung cấp những hướng dẫn cụ thể cho những giảng viên, tập huấn viên để giúp họ có thể dễ dàng chuyển tải tới học viên những nội dung được trình bày trong Quyển số 1.