Báo cáo Quan hệ Lao động 2019

Báo cáo Quan hệ lao động 2019 là một ấn phẩm được ILO và Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cùng xây dựng, với mong muốn có thêm một tài liệu kỹ thuật tham khảo giúp các nhà nghiên cứu về lao động, các nhà thực hành chính sách và hoạch định chính sách quan hệ lao động có thêm thông tin. Nội dung và các góc nhìn trong Báo cáo được thể hiện qua lăng kính của khung khổ pháp lý cùng thời kỳ, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2012 và có dự liệu những thay đổi trong Bộ luật Lao động năm 2019.