Đánh giá Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021

Báo cáo đánh giá cuối kỳ của Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững (viết tắt: Chương trình VLBV) giai đoạn 2017-2021 được nhóm chuyên gia đánh giá độc lập do ông Lê Duy Bình, Economica Việt Nam soạn thảo và được các đối tác ba bên của Việt Nam (gồm đại diện Chính phủ, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động) phê duyệt. Báo cáo đã đánh giá mức độ phù hợp và mức độ liên kết trong thiết kế Chương trình VLBV, hiệu suất trong việc thực hiện, hiệu quả của các hoạt động, tính bền vững và kết quả của nó. Báo cáo đánh giá đã tạo cơ sở giúp cải thiện hiểu biết trong ILO Việt Nam về cách thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá tốt hơn các chương trình quốc gia trong tương lai và đồng thời xác định các ưu tiên của các đối tác xã hội, thông tin cho việc xây dựng Chương trình VLBV giai đoạn tiếp theo các năm 2022-2026. Báo cáo đánh giá tất cả các hoạt động can thiệp được lên kế hoạch và thực hiện trong giai đoạn 2017-2021, có lưu ý rằng các ưu tiên vẫn được giữ nguyên. Tiến trình đánh giá độc lập sẽ do Văn phòng ILO tại Việt Nam điều phối với sự hỗ trợ của Văn phòng Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phương pháp đánh giá đã giúp thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan chính, đặc biệt là Nhóm công tác ba bên về Chương trình VLBV trong suốt quá trình đánh giá. Báo cáo đã cung cấp thông tin sâu sắc cho quá trình phát triển và hoàn thiện Chương trình VLBV mới.