Khuyến khích doanh nghiệp chuyển dịch sang khu vực kinh tế chính thức

Đề xuất cho Việt Nam dựa trên kinh nghiệm quốc tế

Châu Á là một trong những châu lục có tỷ lệ lao động phi chính thức (lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp) lớn nhất trên thế giới (68,6%), đứng sau châu Phi (85,8%) và tương đương với tỷ lệ lao động phi chính thức của các Quốc gia Ả Rập (68,6%). Ở châu Á, cũng giống như tất cả các châu lục khác, trong số ba khu vực kinh tế có lao động phi chính thức (kinh tế phi chính thức, kinh tế chính thức, kinh tế hộ gia đình), tỷ lệ lao động phi chính thức lớn nhất được ghi nhận trong khu vực phi chính thức. Báo cáo này sẽ trình bày ngắn gọn các thực hành tốt dựa trên kinh nghiệm quốc tế tại châu Á liên quan đến quá trình chuyển dịch sang chính thức mà các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam có thể quan tâm.