Lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố tác động

Báo cáo “Lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố tác động” xem xét các đặc trưng và xu hướng của lao động phi chính thức ở Việt Nam. Do tính chất phức tạp cũng như không đồng nhất của hiện tượng này, báo cáo này rà soát các định nghĩa về việc làm phi chính thức cũng như của một số khái niệm cơ bản khác liên quan đến thị trường lao động. Báo cáo cũng thảo luận các đặc trưng của lao động phi chính thức trong nước, phân tích các xu hướng trung hạn cũng như đi sâu tìm hiểu các yếu tố tác động đến lao động và việc làm phi chính thức. Việc tham gia và rời khỏi việc làm phi chính thức cũng được đề cập. Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của ILO cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương về việc chính thức hóa khu vực kinh tế phi chính thức. Hỗ trợ của ILO nhằm giúp các cơ quan đối tác này hiểu rõ hơn các khía cạnh phức tạp của tình trạng phi chính thức tại Việt Nam để từ đó đưa ra các hành động chính sách theo Khuyến nghị về việc Chuyển dịch từ Kinh tế phi chính thức sang Kinh tế chính thức, 2015 (Khuyến nghị 204). Khuyến nghị 204 là tiêu chuẩn lao động quốc tế duy nhất liên quan đến khu vực kinh tế phi chính thức. Ấn phẩm này là kết quả hợp tác giữa Bộ phận Việc làm, Thị trường Lao động và Thanh niên thuộc Ban Chính sách Việc làm của ILO, Ban Phân tích Kinh tế và Xã hội Khu vực thuộc Văn phòng ILO Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Văn phòng ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này đã được các thành viên và đối tác của ILO, cũng như nhiều chuyên gia tại Việt Nam xem xét kỹ lưỡng.