Cẩm nang về các cam kết quốc tế liên quan tới lao động trẻ em - Tập 1

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em cũng như vấn đề phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng là rất cần thiết.

Cẩm nang về các cam kết quốc tế liên quan lao động trẻ em (tập 1) là bộ tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các hiệp hội, tổ chức công đoàn các cấp.