Bộ Luật Lao động 2019

Người sử dụng lao động cần biết: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi