Nghiên cứu rà soát các tiêu chuẩn về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam, 2020

Tài liệu nhằm cung cấp thông tin và giúp cho các đối tác tác ba bên của ILO – bao gồm Chính phủ Việt Nam, tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động – cũng như các đối tác phát triển khác hiểu rõ về việc áp dụng cũng như thi hành tiêu chuẩn lao động quốc tế trong quá trình các đối tác này xác định những mục tiêu ưu tiên về việc làm thoả đáng.

Báo cáo phân tích bối cảnh quốc gia, tình hình về đối thoại xã hội và các tiêu chuẩn, các yếu tố chi phối của lợi ích mang tính quy phạm và đề xuất Chính phủ và các đối tác xã hội cân nhắc trong việc quyết định thứ tự ưu tiên trong Chương trình quốc gia về việc làm bền vững sắp tới cũng như Khuôn khổ Hợp tác Phát triển của Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững. Báo cáo đề xuất một số lĩnh vực cụ thể về tiêu chuẩn lao động quốc tế cần được nội luật hoá và thực hiện thông qua các chính sách, pháp luật và hoạt động của chính phủ, cùng với các đối tác xã hội và đối tác phát triển tại Việt Nam, và hơn hết cần được Chính phủ Việt Nam phê chuẩn.