Bản tin Tổng kết - Dự án NIRF/Nhật Bản: Con số, Bài học, Kinh nghiệm

Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới- Cấu phần Nhật Bản của ILO đã sắp kết thúc sau 4 năm triển khai thực hiện. Bản tin Tổng kết Dự án NIRF-Nhật Bản “Con số - Sự kiện và Bài học kinh nghiệm trình bày một cách cô đọng nhất các thông tin chủ yếu của Dự án NIRF-Nhật Bản từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc với bối cảnh, mục tiêu, đối tác, cơ cấu tổ chức Dự án, những con số đáng nhớ, những sự kiện chủ yếu và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá từ Dự án. Đó chính là những bài học về “Kết nối – Trải nghiệm – Chia sẻ và Lan tỏa”. Bản tin được upload trên trang web của ILO tại địa chỉ dưới đây.