Tài liệu nghiên cứu

Tài liệu nghiên cứu về Bầu cử công đoàn - Nền tảng quan trọng của tổ chức đại diện của người lao động

Báo cáo nghiên cứu đánh giá kết quả và rút ra bài học từ Thí điểm Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

Tài liệu dự án | Ngày 20 tháng 5 năm 2020
Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Dự án NIRF /Nhật Bản và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) nhằm đánh giá kết quả và rút ra bài học từ Thí điểm Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại Đại hội. Báo cáo do nhà nghiên cứu Phạm Thị Thu Lan thực hiện dựa trên thông tin tổng hợp từ khảo sát thực tiễn việc thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội trong Nhiệm kỳ XII Công đoàn Việt Nam (2018-2023). Thực chất việc thực hiện ở các địa phương và CĐCS không hoàn toàn dựa trên Hướng dẫn của TLĐLĐVN và Hướng dẫn của liên đoàn lao động tỉnh/thành phố, mà có sự đa dạng, phong phú, cải tiến và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình địa phương. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự năng động của cơ sở sẽ tạo ra những tác động giúp đổi mới từ dưới lên trên, từng bước đổi mới hệ thống công đoàn Việt Nam sao cho phù hợp với tình hình mới.

Trên quan điểm nghiên cứu độc lập, báo cáo được xây dựng với mong muốn công đoàn Việt Nam đổi mới mạnh mẽ hơn để phù hợp với bối cảnh mới và đại diện hiệu quả hơn cho người lao động.