Tóm tắt thông tin: Chương trình Tam giác khu vực ASEAN

Chương trình Tam giác khu vực ASEAN (TRIANGLE in ASEAN), là một phần trong nỗ lực toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm thúc đẩy công bằng trong di cư. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp các chính phủ, các đối tác xã hội, xã hội dân sự và các cơ quan khu vực, Chương trình Tam giác khu vực ASEAN sẽ tạo ra một tập hợp các chính sách, các công cụ và dịch vụ để tăng cường sự đóng góp của lao động di cư vào tăng trưởng và phát triển ổn định và bao trùm.

ASEAN là một khu vực năng động với khoảng 14 triệu lao động di cư từ các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó sáu triệu người chuyển đến Đông Nam Á. Tuy nhiên, phần lớn di cư trong nội bộ ASEAN là không thường xuyên và tạm thời và không được phản ánh trong dữ liệu chính thức - số lượng lao động di cư thực tế cao hơn nhiều. Khoảng một nửa số lao động di cư này là những phụ nữ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả công việc giúp việc gia đình, mà còn trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, nông nghiệp, chế biến thủy sản và những nơi làm việc phi chính thức.