Tài liệu thảo luận

Thương lượng tập thể tại Việt Nam

Thương lượng tập thể (TLTT) được luật hóa trong Bộ luật Lao động đầu tiên của Việt Nam
từ năm 1994, trong đó công đoàn được trao quyền đại diện cho người lao động (NLĐ) tham gia
TLTT với người sử dụng lao động (NSDLĐ). Tuy nhiên, cuộc thảo luận công đoàn nên nắm giữ vai trò thương lượng như là cầu nối hay đại diện cho NLĐ vẫn đang là chủ đề được các bên quan tâm. Tài liệu này sẽ thảo luận và cung cấp thông tin về các đặc điểm của hai hình thức vai trò trên.