Tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

Đây là quyển thứ hai của Bộ tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Quyển này chứa đựng các nội dung mà giảng viên cần truyền đạt cho học viên trong các cuộc tập huấn, cùng với những gợi ý về phương pháp giảng dạy của từng bài mà giảng viên nên sử dụng để chuyển tải một cách hiệu quả những nội dung đó tới học viên. Bên cạnh đó, quyển này cũng liệt kê chi tiết các phương tiện, đồ dùng dạy học cần có trong từng bài học.