Báo cáo Quan hệ lao động - 2017

Báo cáo Quan hệ Lao động này được xây dựng bởi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ từ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO nhằm đánh giá toàn diện về tình hình QHLĐ ở Việt Nam năm 2017. Báo cáo sử dụng thông tin và số liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, v.v… và đưa ra các đánh giá chi tiết về việc triển khai trên thực tiễn các quan điểm chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính sách pháp luật hiện hành về lao động và quan hệ lao động, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện của các địa phương, sự hiện diện của tổ chức công đoàn và đưa ra những nhận định, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hướng tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu, nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về quan hệ lao động hiện nay cũng như đề xuất các định hướng để xây dựng và phát triển quan hệ lao động phù hợp với xu thế phát triển, Ủy ban Quan hệ Lao động xây dựng và phát hành Báo cáo về quan hệ lao động ở Việt Nam năm 2017.

Báo cáo Quan hệ lao động này được xây dựng trên cơ sở đánh giá việc triển khai trên thực tiễn các quan điểm chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính sách pháp luật hiện hành về lao động và quan hệ lao động, sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện của các địa phương, cũng như tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các nội dung chính:
- Tổng quan về Quan hệ lao động
- Tình hình kinh tế xã hội tác động đến Quan hệ lao động
- Quan điểm của Đảng và hệ thống pháp luật về quan hệ lao động
- Thực trạng quan hệ lao động ở Việt Nam
- Nhận xét, đánh giá
- Bối cảnh kinh tế xã hội tác động đến Quan hệ lao động thời gian tới
- Quan điểm, giải pháp phát triển quan hệ lao động thời gian tới

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án NIRF USDOL do Bộ Lao động Hoa Kỳ và NIRF Canada do Chính phủ Canada tài trợ. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ và Chính phủ Canada, và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức cũng không hàm ý sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Canada. 100% chi phí của Dự án NIRF USDOL được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 3 triệu USD.