Khuyến nghị diễn đàn ASEAN lần thứ 11 về lao động di cư, 29-30 tháng 10 năm 2018, Singapore

Tài liệu dự án | Ngày 29 tháng 10 năm 2018
15 khuyến nghị được thông qua tại Diễn đàn Lao động Di cư ASEAN lần thứ 11 đưa ra các hành động nhằm phát huy việc sử dụng công nghệ để

1, tăng cường quản lý lao động di cư và

2, cung cấp dịch vụ số cho lao động di cư với quan điểm bao trùm là đảm bảo các điều kiện tốt cho lao động di cư trong đó chú ý đến những vấn đề mang tính nhạy cảm giới.