Brochure dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

Mục tiêu dự án là thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm về mặt môi trường, việc làm bền vững và tôn trọng quyền con người.