Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2018

Ấn bản 2018 cập nhật tình hình thị trường lao động, đánh giá những phát triển gần đây nhất và đưa ra các dự báo toàn cầu và từng khu vực về thất nghiệp, các loại hình lao động dễ bị tổn thương và đói nghèo.

Báo cáo phân tích các chỉ số chất lượng công việc, đặc biệt là tại khu vực kinh tế phi chính thức, thiếu việc làm và việc làm bán thời gian. Báo cáo cũng chỉ ra các thay đổi về cơ cấu và chuyển hóa trong các ngành nghề, hai xu hướng có ảnh hưởng lâu dài, gây ra tăng áp lực lên thị trường lao động.