Việc làm cho thanh niên

Báo cáo tóm tắt Điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm tại Việt Nam

Mục tiêu của báo cáo tóm tắt này là nhằm giới thiệu tổng quan về các xu hướng thị trường lao động của thanh niên Việt Nam từ 15 đến 29 tuổi dựa trên cuộc điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm.

Điều tra chuyển tiếp từ trường học đến việc làm của ILO được thực hiện trong khuôn khổ dự án Việc làm cho Thanh niên (W4Y) – một cơ chế hợp tác giữa ILO và Quỹ MasterCard. Dự án có tổng ngân sách 14,6 triệu USD, được thực hiện trong vòng 5 năm và kết thúc vào năm 2016. Dự án nhằm mục đích “xúc tiến cơ hội việc làm bền vững cho nam nữ thanh niên thông qua kiến thức và hành động”. Mục tiêu trực tiếp của dự án là nhằm sản xuất thông tin thị trường lao động tốt hơn về chất lượng và tăng về số lượng, phục vụ cho thanh niên tại các nước đang phát triển, đặc biệt tập trung vào quá trình chuyển tiếp sang thị trường lao động.