Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 2 Nhận thức về lao động trẻ em

Tìm hiểu về lao động trẻ em Nhận thức về lao động trẻ em Đây là quyển thứ hai của bộ tài liệu tập huấn về lao động trẻ em. Mục tiêu tổng quát của quyển này là cung cấp một lượng kiến thức toàn diện về các khía cạnh lý luận, pháp lý và thực tiễn của vấn đề lao động trẻ em.