Sổ tay về Chiến dịch thanh tra lao động 2016 trong ngành xây dựng

Tóm tắt thông tin về chiến dịch

Chiến dịch diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2016 với mục tiêu tổng thể là tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.