Chương trình của ILO tại Việt Nam

Ấn phẩm

 1. Báo cáo Quan hệ Lao động 2019

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Báo cáo Quan hệ lao động 2019 là một ấn phẩm được ILO và Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cùng xây dựng, với mong muốn có thêm một tài liệu kỹ thuật tham khảo giúp các nhà nghiên cứu về lao động, các nhà thực hành chính sách và hoạch định chính sách quan hệ lao động có thêm thông tin. Nội dung và các góc nhìn trong Báo cáo được thể hiện qua lăng kính của khung khổ pháp lý cùng thời kỳ, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2012 và có dự liệu những thay đổi trong Bộ luật Lao động năm 2019.

 2. Người sử dụng lao động cần biết: Tiền lương

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 3. Người sử dụng lao động cần biết: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 4. Người sử dụng lao động cần biết: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 5. Người sử dụng lao động cần biết: Lao động chưa thành niên

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 6. Người sử dụng lao động cần biết: Kỷ luật lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 7. Người sử dụng lao động cần biết: Hợp đồng lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021