Chương trình của ILO tại Việt Nam

Khung khổ Quan hệ Lao động Mới

Chương trình "Khung khổ Quan hệ Lao động Mới" của ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO, với điểm nhấn đặc biệt vào Công ước 87 (Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền tổ chức)Công ước 98 (Quyền tổ chức và thương lượng tập thể).
 1. Ấn phẩm

  Báo cáo Quan hệ Lao động 2019

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

 2. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Tiền lương

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 3. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021