Tăng cường An toàn và Sức khỏe Người Lao động trong Chuỗi Cung ứng Cà phê ở Việt Nam (Dự án VZF Việt Nam)

Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình thấp với tốc độ phát triển nhanh về kinh tế xã hội và là nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Với sự hiện diện mạnh mẽ ở trong nước của các tập đoàn quốc tế trong ngành này, giá trị xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch 3 tỷ USD hàng năm, chiếm tỷ trọng trên 10% giá trị xuất khẩu nông sản của cả nước. Ngành sản xuất này sử dụng trên 600.000 nhân công và tạo sinh kế cho khoảng 2,6 triệu người.

© ILO

An toàn và sức khỏe lao động trong ngành cà phê

Điều kiện làm việc không an toàn, với những nguy cơ và rủi ro về lao động, sinh lý, hóa chất và vật lý, là một vấn đề cho cả người lao động nam và nữ làm viêc trong các công đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng. Nhiều công nhân còn đối mặt với rủi ro về tinh thần, đặc biệt là căng thẳng cao độ do sự bất an về tài chính vốn có trong ngành này. Những điều kiện như vậy làm tổn hại tới sức khỏe của người lao động và năng suất của doanh nghiệp. Số lượng lớn lao động phi chính thức càng làm tăng những rủi ro cũng như làm giảm khả năng chống chịu của họ với các thương tổn do tại nạn và bệnh tật.

Những kết quả dự kiến

Dự án VZF Việt Nam đặc biệt chú trọng giảm thiểu sự phơi nhiễm trước những nguy cơ và rủi ro về an toàn và sức khỏe lao động của người lao động, cả nam và nữ, làm việc trong quy trình canh tác và chế biến, thông qua:
  • Một môi trường khu vực và quốc gia được củng cố tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy điều kiện làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe trong chuỗi cung ứng cà phê
  • Khuôn khổ pháp lý và chính sách được cải thiện nhằm thúc đẩy và thực thi việc ngăn ngừa, bảo vệ và đền bù liên quan tới an toàn và sức khỏe lao độngtrong chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam
  • Nâng cao việc ứng dụng hiệu quả các cơ chế ngăn ngừa, bảo vệ và đền bù liên quan tới vệ sinh an toàn của người lao động, cả nam lẫn nữ, làm việc trong chuỗi cung ứng cà phê
Quá trình thưc hiện dự án sẽ tập trung vào sự hợp tác và hành động tập thể của các bên tham gia như những cơ chế chủ đạo nhằm khắc phục những thiếu sót về an toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng cà phê.

Một mặt chú trọng vào chuỗi cung ứng cà phê, các tác động can thiệp cũng tìm kiếm khả năng nhân rộng các thực hành tốt về an toàn và sức khỏe lao động trong các ngành sản xuất nông nghiệp khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Kristina Kurths
Quản lý dự án
Email: kurths@ilo.org