Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học (Dự án NIRF/Canada)

Dự án có mục tiêu chính là giúp Chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác xã hội đưa ra các quyết định chính sách dựa trên bằng chứng và thông tin tốt hơn thông qua cải thiện quá trình thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu quan hệ lao động.

Các đối tác
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) – Viện Khoa học Lao động và Xã hội (VKH-LĐ&XH)
 • Tổng cục Thống kê (TCTK)
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (PTMVCNVN);
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN);
Đối tượng hưởng lợi
 • Các cơ quan sản xuất và sử dụng dữ liệu: VKH-LĐ&XH, TCTK
 • Các tổ chức xã hội: PTMVCNVN, TLĐLĐVN
 • Các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách lao động
Địa bàn Dự án
Dự án tập trung vào các cơ quan trung ương và dự kiến thí điểm tại các tỉnh thành có mật độ công nghiệp hóa cao tại Việt Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đồng Nai.

Thông tin chung về Dự án

Sau 30 năm Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể, giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Công cuộc công nghiệp hóa và những chiến lược phát triển mới của Việt Nam là nền tảng giúp đất nước tiếp tục thành công trong thực hiện chính sách hội nhập quốc tế, đặt ra nhu cầu điều chỉnh không chỉ những chính sách về kinh tế và thương mại, mà cả những chính sách xã hội và lao động nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững và toàn diện, đảm bảo công bằng xã hội ở cấp độ toàn cầu và cấp quốc gia.

Để chính phủ và các đối tác xã hội xây dựng và thực hiện các chính sách về khung khổ quan hệ lao động mới, cần cải thiện và tăng cường các dữ liệu về quan hệ lao động, cho phép các đối tác ba bên hoạch định chính sách và đối thoại dựa trên bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, dữ liệu quan hệ lao động của Việt Nam còn nhiều điểm bất cập, như thông tin và dữ liệu còn thiếu, chưa có chất lượng và thiếu tính đồng bộ giữa những dữ liệu hiện có, hay sự điều phối giữa các cơ quan sản xuất dữ liệu quan hệ lao động tại Việt Nam còn hạn chế. Đồng thời, chính phủ cũng như những đơn vị thu thập và xử lý thông tin còn hạn chế về năng lực chuyên môn trong việc thu thập, quản lý dữ liệu, chia sẻ - phổ biến cũng như phân tích dữ liệu. Để hỗ trợ giải quyết những thách thức này, Dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ lao động (QHLĐ) quốc gia bền vững, phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách và đối thoại dựa trên cơ sở các bằng chứng khoa học.

Mục tiêu của Dự án

Mục tiêu tổng thể của Dự án là giúp Chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác xã hội đưa ra các quyết định chính sách dựa trên bằng chứng và thông tin tốt hơn thông qua cải thiện quá trình thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu QHLĐ.

Mục tiêu trung hạn của Dự án là:
 • Hệ thống dữ liệu quan hệ lao động đáp ứng giới được tăng cường để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của quốc gia và thu thập dữ liệu bổ sung liên quan đến các nghĩa vụ trong Tuyên bố của ILO về Các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động;
 • Năng lực của Việt Nam được tăng cường để xây dựng và thực thi chính sách quan hệ lao động và đối thoại xã hội dựa trên bằng chứng khoa học.

Mục tiêu ngắn hạn của Dự án bao gồm:
 • Hệ thống dữ liệu về QHLĐ được rà soát, các lỗ hổng được xác định và các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống dữ liệu quan hệ lao động được Chính phủ thông qua;
 • Cơ chế thu thập số liệu về QHLĐ được chuẩn hóa và phù hợp với bối cảnh địa phương và các tiêu chuẩn lao động quốc tế;
 • Các nhà hoạch định chính sách và thực hiện chính sách được nâng cao năng lực phân tích và sử dụng dữ liệu QHLĐ phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng;
 • Năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong nước và các nhà hoạch định chính sách được tăng cường về đo lường tác động sử dụng dữ liệu về quan hệ lao động.

Các kết quả/hoạt động chính của Dự án

 • Nghiên cứu về tình hình dữ liệu QHLĐ hiện nay và đề xuất cải thiện dữ liệu quan hệ lao động, đồng thời xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu QHLĐ và thí điểm Hướng dẫn thu thập số liệu QHLĐ;
 • Hỗ trợ xây dựng dự thảo báo cáo QHLĐ thường niên dựa trên số liệu sẵn có theo hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH và các đối tác xã hội; đồng thời xúc tiến thảo luận và thông qua báo cáo quan hệ lao động thường niên;
 • Hỗ trợ các đối tác ba bên thảo luận về các ưu tiên chính sách dựa trên sử dụng các kết quả nghiên cứu dựa trên bằng chứng;
 • Nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu trong nước và các nhà hoạch định chính sách về các kỹ năng nghiên cứu, đo lường tác động của QHLĐ để xây dựng chính sách QHLĐ;
 • Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về lao động và quan hệ lao động của Chính phủ, cộng đồng nghiên cứu cũng như tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động.

Thông tin liên hệ

Bà Vũ Kim Huế
Điều phối viên Quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37 34 09 00 /máy lẻ: 102
Email: kimhue@ilo.org